Pomogite s zaprosom, please!!!

Bardis
Дата: 07.03.2007 18:49:44
Tabliza imejet paru polej odno iz kotorych number.
V etom pole pozitivnyje i negativnyje znachenija. Nozhno prostym zaprosom selektirovat 1 dlya polozhitelnyh i -1 dlya otrizatelnyh i 0 dlya 0.
Spasibo.
Iz 

A     B
----------
1     234
2      23
3     -23
4     0
5      -12
6     32

hocu poluchit:

A     B
----------
1      1
2      1
3     -1
4     0
5     -1
6     1

SY
Дата: 07.03.2007 18:54:15
Open SQL Reference manual and lookup function SIGN.

SY.
dmidek
Дата: 07.03.2007 18:54:33
sign(b)
Bardis
Дата: 07.03.2007 19:10:51
Spasib,
a to ja nachal uzhe hernyoj stradat:
select a,
CASE WHEN b> 0 THEN 1
   WHEN b< 0 THEN -1
  ELSE 0 END
 from tab;
dmidek
Дата: 07.03.2007 19:12:49
Bardis
Spasib,
a to ja nachal uzhe hernyoj stradat:
select a,
CASE WHEN b> 0 THEN 1
   WHEN b< 0 THEN -1
  ELSE 0 END
 from tab;


В Вашей версии sign при b - NULL получится 0.